MR
Onze medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht of instemmingsrecht op een aantal beleidszaken zoals het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement en het formatieplan. Ook kunnen ouders en personeel via de medezeggenschapsraad  onderwerpen doorgeven die zij besproken willen hebben.

Namens de ouders: Berthe Lieffijn en Jethro Nieuwenhuis
Namens het personeel: Rita Balder en Elleke Timmerman

email: mr.derank@gpown.nl

Agenda MR 29-11-2017

Opening door Susanne / Berthe
Verslag MR 25-09-2017

–          Vervanging Merel
–          Staking 12-12
–          Begroting 2018
–          Terugkoppeling audit
–          TSO – continurooster
–          Jaarverslag 2016-2017
–          Rondvraag
Afsluiting en vaststellen nieuwe datum

GMR
Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het schoolbestuur. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de wet medezeggenschap op scholen.