MR
Onze medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht of instemmingsrecht op een aantal beleidszaken zoals het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement en het formatieplan. Ook kunnen ouders en personeel via de medezeggenschapsraad  onderwerpen doorgeven die zij besproken willen hebben.

Namens de ouders: Berthe Lieffijn en Jethro Nieuwenhuis
Namens het personeel: Rita Balder en Elleke Timmerman

email: mr.derank@gpown.nl

Agenda MR 07-02-2018

Opening door Jethro

Verslag MR 29-11-2017

–          TSO – continurooster

–          Ruimte – verbouw

–          Begroting 2018

–          Terugkoppeling audit

–          Ziekte vervanging

–          MR verkiezingen – (Elleke en Jethro)

–          Rondvraag

GMR
Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het schoolbestuur. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de wet medezeggenschap op scholen.